Splošni pogoji

Splošni del

Na podlagi Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot-1), Obligacijskega zakonika (OZ) in Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1), 

Podjetje Beletrina Digital d.o.o, Neubergerjeva 30, 1000 Ljubljana mat. št.: 8838488000, DŠ: SI80470343 (v nadaljevanju »Beletrina Digital«, »upravljavec«, »ponudnik«) objavlja te splošne pogoje poslovanja, ki opisujejo pogoje poslovanja upravljavca, nakupa vsebin na in delovanje spletnega portala www.beletrinadigital.si  (v nadaljevanju »spletni portal« ali »Beletrina Digital«) ter pravice registriranih in neregistriranih uporabnikov oz. obiskovalcev spletnega portala (v nadaljevanju »uporabniki« oz. »kupci«) oz. poslovni odnos med upravljavcem in uporabniki.  

Splošni pogoji poslovanja (v nadaljevanju »splošni pogoji«) zavezujejo vsakega uporabnika spletne strani, od trenutka, ko vstopi na spletni portal. Šteje se, da se je posameznik ob vstopu na spletni portal,  seznanil z vsakokrat veljavnimi splošnimi pogoji in v njih privolil.

V kolikor iz spodaj opisanih pogojev pravice potrošnika niso razumljive ali vidne, veljajo določila v skladu z vsakokrat veljavnim zakonom o varstvu potrošnikov . Vsi dokumenti, predračuni, pogodbe in računi so napisani v slovenskem jeziku, razen v primeru, ko se kupec in ponudnik dogovorita, da je dokument napisan v tujem jeziku oziroma pri mednarodnem sodelovanju.

Upravljavec spletnega portala je ponudnik.

Uporabniki spletnega portala

Spletni portal lahko obiščete kot obiskovalec. 

Za ogled vsebin, ki jih nudi portal, se mora obiskovalec registrirati in pridobiti uporabniško ime in geslo. Uporabniško ime in geslo uporabnika nedvoumno določata in povezujeta z vnesenimi podatki. 

S potrjeno registracijo preko elektronske pošte obiskovalec postane uporabnik in pridobi pravico do ogleda vsebin, ki jih nudi portal.

Uporabnik lahko kasneje svoj elektronski naslov tudi zamenja, vendar mora zahtevek za to poslati na infobeletrinadigital.si. Sprememba elektronskega naslova bo izvedena kar najhitreje, praviloma še isti ali pa najkasneje naslednji delovni dan, o čemer bo uporabnik obveščen preko elektronske pošte.

Postopek registracije in uporabe spletnega portala

Za registracijo zainteresirani uporabnik izpolni obrazec za registracijo na portalu in sledi navodilom na zaslonu.

Na zgornji povezavi je tudi razviden postopek registracije, več pa si lahko preberete tudi pod zavihkom »najpogostejša vprašanja«, ki ga najdete tukaj. V kolikor se zainteresirani posameznik želi zgolj seznaniti s postopkom registracije, lahko izpolni obrazec, ki pa ga na koncu NE POTRDI.

Ponudba vsebin

Platforma Beletrina Digital ponuja celovito multimedijsko uporabniško izkušnjo, kjer lahko najdete e-knjige, zvočne knjige, filme, prispevke in podkaste. 

Posamezni uporabnik lahko v posameznem mesecu z enim uporabniškim računom dostopa do največ 10 e-knjig, do največ 10 zvočnih knjig, dostop in ogled filmov, podkastov in prispevkov pa je količinsko neomejen.  

Do posamezne vsebine v kakršnikoli obliki (knjige, podkasta…) lahko dostopate do 30 dni oz. do izteka vsebine na portalu.

Uporabnik lahko z enim uporabniškim računom za dostop do vsebin uporablja do 3 (tri) naprave, ki jih mora registrirati v uporabniškem profilu. Uporabnik lahko menja naprave v svojem profilu, tako, da odjavi posamezno in jo nadomesti (prijavi) novo.

Ponudnik si pridržuje pravico do spremembe digitalnih vsebin in storitev, ki jih ponuja na spletni platformi, tudi v obsegu, ki presega tisto, kar je nujno potrebno za zagotovitev skladnosti digitalnih vsebin oz. storitev, skladno in pod pogoji, kot jih predpisuje Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot-1), kadar je taka sprememba vsebin in storitev primerna glede na tehnološki napredek in dobre poslovne prakse na tem področju ali posledica spremenjene strategije ponudnika oz. izteka pravic intelektualne lastnine. 

Postopek

 Za uporabo na storitev Beletrine Digital si boste na spletni strani www.beletrinadigital.si morali ustvariti uporabniški račun. 

Vpisali boste svoj e-poštni naslov, starost, spol (opcijsko), geslo in izbrani način uporabe.

Pogodba med prodajalcem in kupcem je sklenjena, ko kupec od prodajalca prejme potrdilo o uspešni registraciji  (kupec prejme elektronsko sporočilo)

Postopek uporabe vsebin za pravne osebe

Kupci, ki so pravne osebe ne uživajo pravic in ugodnosti, ki gredo, skladno z vsakokrat veljavno zakonodajo, potrošnikom. V delu, kjer ti pogoji urejajo pravice, ki gredo skladno z veljavno zakonodajo zgolj potrošnikom, ti pogoji ne veljajo za kupce, ki so pravne osebe.

Uporaba

Fotografije in druga promocijska gradiva za ponujene vsebine je potrebno upoštevati skupaj s pripadajočim opisom vsebin in drugimi spremnimi informacijami o vsebinah, vključno s temi pogoji.

Jamčeva skladnost

(za uporabnike, ki imajo skladno z veljavno zakonodajo status potrošnika)

Vse pravice in obveznosti glede jamčevanja za skladnost, ki niso posebej urejena s temi pogoji, se presojajo skladno z določili Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot-1).

Ponudnik nudi uporabniku dostop do vsebin, ki jih ponudnik ponuja na spletnem portalu. Ponudnik uporabnikom nudi možnost uporabe digitalnih vsebin.

Ponudnik skladno z veljavnimi predpisi, ki varujejo potrošnika, kupcu, ki je v razmerju do ponudnika potrošnik, zagotavlja pravico, da v primeru, ko izbrane digitalne vsebine ali storitve niso skladne s pogodbo o dobavi teh vsebin oz. storitev.

Digitalna vsebina ali digitalna storitev je skladna s pogodbo o dobavi digitalne vsebine ali digitalne storitve zlasti, kadar je to primerno:

 • ustreza opisu, količini in kakovosti ter ima funkcionalnost, združljivost, interoperabilnost in druge lastnosti, kot je dogovorjeno v pogodbi o dobavi digitalne vsebine ali digitalne storitve;

 • je primerna za poseben namen, za katerega jo potrošnik potrebuje in s katerim je potrošnik seznanil podjetje najpozneje ob sklenitvi pogodbe o dobavi digitalne vsebine ali digitalne storitve, podjetje pa je s tem soglašalo;

 • je dobavljena skupaj z vsemi dodatki, navodili, vključno z navodili za namestitev, in s pomočjo strankam, kot je dogovorjeno v pogodbi o dobavi digitalne vsebine ali digitalne storitve, in

 • je posodobljena, kot je določeno v pogodbi o dobavi digitalne vsebine ali digitalne storitve.

Poleg izpolnjevanja zahtev iz prejšnjega odstavka, mora digitalna vsebina ali digitalna storitev tudi:

 • ustrezati namenom, za katere se običajno uporablja digitalna vsebina ali digitalna storitev iste vrste, pri čemer je treba, kadar je to primerno, upoštevati druge predpise, tehnične standarde ali panožne kodekse ravnanja, ki se uporabljajo za posamezni sektor, če tehnični standardi za določen sektor ne obstajajo;

 • biti dobavljena skupaj z vsemi dodatki in navodili, za katere lahko potrošnik razumno pričakuje, da jih bo prejel, kadar je to primerno;

 • biti skladna z morebitno poskusno različico ali predogledom digitalne vsebine ali digitalne storitve, ki ga je podjetje dalo na razpolago pred sklenitvijo pogodbe o dobavi digitalne vsebine ali digitalne storitve, ter

 • biti take količine ter imeti značilnosti in zmogljivostne lastnosti, vključno v zvezi s funkcionalnostjo, združljivostjo, dostopnostjo, kontinuiteto in varnostjo, kot so običajne za digitalno vsebino ali digitalno storitev iste vrste in ki jih lahko potrošnik razumno pričakuje glede na naravo digitalne vsebine ali digitalne storitve in ob upoštevanju javne izjave, podane zlasti pri oglaševanju ali označevanju s strani ali v imenu podjetja ali drugih oseb v predhodnih členih pogodbene verige, vključno s proizvajalcem, razen če podjetje dokaže, da:

  • za zadevno javno izjavo ni vedelo in od njega ni mogoče razumno pričakovati, da bi zanjo vedelo,

  • je bila javna izjava do sklenitve pogodbe o dobavi digitalne vsebine ali digitalne storitve popravljena na enak ali primerljiv način, kot je bila podana, ali

  • javna izjava ni mogla vplivati na odločitev za nakup digitalne vsebine ali digitalne storitve.

Ponudnik bo digitalne vsebine uporabniku dobavil v najnovejši različici, ki je bila na razpolago ob sklenitvi pogodbe o dobavi digitalne vsebine ali digitalne storitve, razen če sta se pogodbeni stranki dogovorili drugače.

Če je s pogodbo o dobavi digitalne vsebine ali digitalne storitve dogovorjena nepretrgana dobava digitalne vsebine ali digitalne storitve v določenem obdobju, se šteje, da je digitalna vsebina ali digitalna storitev skladna, če je skladna med celotnim trajanjem tega obdobja.

Jamstvo za skladnost posodobitev

Ponudnik zagotavlja, da je potrošnik obveščen o posodobitvah, vključno z varnostnimi posodobitvami, ki so potrebne za ohranjanje skladnosti digitalne vsebine ali digitalne storitve s pogodbo o dobavi digitalne vsebine ali digitalne storitve.

Ponudnik zagotavlja, da so posodobitve iz prejšnjega odstavka dobavljene oziroma dane na razpolago potrošniku v obdobju:

 • v katerem je treba v skladu s pogodbo o dobavi digitalne vsebine ali digitalne storitve dobavljati digitalno vsebino ali digitalno storitev, kadar pogodba o dobavi digitalne vsebine ali digitalne storitve določa nepretrgano dobavo digitalne vsebine ali digitalne storitve v določenem obdobju, ali

 • ki ga lahko potrošnik razumno pričakuje glede na vrsto in namen digitalne vsebine ali digitalne storitve ter ob upoštevanju okoliščin in narave pogodbe o dobavi digitalne vsebine ali digitalne storitve, kadar pogodba o dobavi digitalne vsebine ali digitalne storitve določa enkratno dobavo digitalne vsebine ali digitalne storitve ali niz posameznih dobav digitalne vsebine ali digitalne storitve.

Če potrošnik v razumnem roku ne namesti posodobitev, ki jih ponudnik zagotovi ali da na razpolago v skladu s temi pogoji, ponudnik ni odgovoren za neskladnost, ki je posledica samo tega, da ni bila opravljena ustrezna posodobitev, pod pogojem, da:

 • je ponudnik obvestil potrošnika o razpoložljivosti posodobitve in posledicah, če potrošnik posodobitev ne namesti, ter

 • razlog, da potrošnik ni namestil posodobitev ali jih je napačno namestil, niso bila pomanjkljiva navodila za namestitev, ki jih je zagotovil ponudnik.

Izjeme od ponudnikove odgovornosti za skladnost dobavljenih digitalnih vsebin

Ponudnik ne odgovarja za neskladnost dobavljene digitalne vsebine ali digitalne storitve, ki

 • je posledica neizpolnjevanja z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot-1) predpisanih zahtev za skladnost, če je ponudnik potrošnika ob sklenitvi pogodbe o dobavi digitalne vsebine ali digitalne storitve posebej obvestil, da posamezna lastnost digitalne vsebine ali digitalne storitve odstopa od predpisanih objektivnih zahtev za skladnost in je potrošnik ob sklenitvi pogodbe o dobavi digitalne vsebine ali digitalne storitve izrecno in ločeno sprejel to odstopanje.

Katera koli neskladnost digitalne vsebine ali digitalne storitve, ki je nastala zaradi nepravilne integracije digitalne vsebine ali digitalne storitve v digitalno okolje potrošnika, se šteje za neskladnost digitalne vsebine ali digitalne storitve, če:

 • je bila digitalna vsebina ali digitalna storitev integrirana s strani ponudnika ali v okviru odgovornosti ponudnika ali

 • je bilo predvideno, da digitalno vsebino ali digitalno storitev integrira potrošnik, do nepravilne integracije pa je prišlo zaradi pomanjkljivih navodil za integracijo, ki jih je zagotovil ponudnik.

Roki za uveljavitev jamstva za skladnost

V primeru enkratne dobave digitalne vsebine ali digitalne storitve ali niza posameznih dobav digitalne vsebine ali digitalne storitve ponudnik odgovarja za skladnost, če neskladnost obstaja v času dobave in se neskladnost pokaže v enem letu od dobave digitalne vsebine ali digitalne storitve.

V primeru nepretrgane dobave digitalne vsebine ali digitalne storitve v določenem obdobju ponudnik odgovarja za neskladnost, ki nastane ali se pokaže v obdobju, v katerem jo je bilo treba v skladu s pogodbo o dobavi digitalne vsebine ali digitalne storitve dobaviti.

Pravice in obveznosti potrošnika iz naslova jamstva za skladnost

Potrošnik lahko v primeru neskladnosti digitalne vsebine ali digitalne storitve pod tukaj določenimi pogoji in skladno z vsakokrat veljavno zakonodajo: 

 • zahteva vzpostavitev skladnosti digitalne vsebine ali digitalne storitve,

 • zahteva sorazmerno znižanje kupnine ali

 • odstopi od pogodbe o dobavi digitalne vsebine ali digitalne storitve.

Potrošnik mora ponudnika o domnevni neskladnosti obvestiti v 2 mesecih od dneva, ko je neskladnost ugotovil ter natančno opisati zatrjevano neskladnost in ponudniku omogočiti, da trditve o neskladnosti preveri.

Ponudnik pisno odgovori potrošniku na zahtevo najpozneje v osmih dneh po njenem prejemu, če je obstoj nepravilnosti pri opravljeni storitvi sporen.

Pravice potrošnika iz prejšnjega odstavka prenehajo v dveh letih od dneva, ko je potrošnik o neskladnosti digitalne vsebine ali digitalne storitve obvestil ponudnika.

Vzpostavitev skladnosti

Potrošnik lahko zahteva vzpostavitev skladnosti digitalne vsebine ali digitalne storitve, razen če bi bilo to nemogoče ali bi ponudniku povzročilo nesorazmerne stroške, pri čemer je treba upoštevati vse okoliščine primera, vključno z:

 • vrednostjo, ki bi jo digitalna vsebina ali digitalna storitev imela, če bi bila skladna, in

 • pomenom neskladnosti.

Če obstoj nepravilnosti pri opravljeni storitvi ni sporen, bo ponudnik vzpostavil skladnost digitalne vsebine ali digitalne storitve v skladu s prejšnjim odstavkom v razumnem roku od trenutka, ko je potrošnik ponudnika obvestil o neskladnosti, in sicer brezplačno in brez znatnih nevšečnosti za potrošnika, pri čemer se upoštevata vrsta digitalne vsebine ali digitalne storitve in namen, za katerega je potrošnik to digitalno vsebino ali digitalno storitev potreboval.

Jamčevanje za stvarne napake

Subjekti, ki nimajo statusa potrošnika po predpisih, ki urejajo varstvo potrošnikov, lahko uveljavljajo stvarne napake na blagu skladno s splošnimi pogoji obligacijskega prava (Obligacijski zakonik).

Informacije potrošniku v zvezi z uveljavljanjem pravice potrošnika do odstopa od pogodbe, sklenjene na daljavo 

(Te možnosti nimajo kupci, ki skladno z vsakokrat veljavnimi predpisi nimajo statusa potrošnika):

Z uporabo opcije, uporabnik skladno s 132. in 135. členom ZVPot-1 zahteva takojšnjo izvedbo pogodbe o opravljanju storitev in se strinja z izgubo pravice do odstopa od pogodbe v prvih 14 dneh (t.im. pravica potrošnika, da si premisli), ko bo pogodba o opravljanju storitev v celoti izpolnjena. S tem, ko vam ponudnik skladno z izbrano opcijo omogoči dostop do vsebin te opcije za obdobje, je pogodba o opravljanju storitev v celoti izpolnjena.

KAJ JE PRAVICA POTROŠNIKA, DA SI PREMISLI:

V kolikor potrošnik ne bi privolil v začetek izvajanja v času odstopnega roka in v izgubo pravice do odstopa od pogodbe, ima potrošnik pravico, da brez navedbe razlogov v 14 dneh odstopi od te pogodbe. V tem času potrošnik nima dostopa do vsebin – dostop do njih pridobi šele s potekom odstopnega roka.

Odstopni rok poteče v 14 dneh od dne, ko potrošnik od ponudnika prejme potrdilo o uspešni registraciji in želene opcije (kupec prejme elektronsko sporočilo o statusu »Nakup zaključen«).

Za uveljavitev pravice do odstopa mora potrošnik z nedvoumno izjavo obvestiti ponudnika o svoji odločitvi o odstopu od te pogodbe (npr. s pismom, poslanim priporočeno po pošti ali po elektronski pošti e-naslov info@beletrinadigital.si) z naslednjo vsebino na naslednji naslov oz. z izpolnitvijo obrazca z isto vsebino, ki je priloga teh splošnih pogojev:

Beletrina Digital d.o.o, Neubergerjeva 30, 1000 Ljubljana, telefon: 01 200 37 05, info@beletrinadigital.si

Obveščam vas, da odstopam od opcije Beletrina Digital, ki sem ga izbral/-a dne  ______________________ in prejel/a dostop do vsebin dne ________________.


Ime in priimek uporabnika:___________________________ Naslov:____________________________________.


Kraj in datum:_________________________
Podpis uporabnika:__________________________

Potrošnik lahko elektronsko izpolni in predloži tudi vzorčni odstopni obrazec ali katero koli drugo nedvoumno izjavo na spletni strani prodajalca info@beletrinadigital.si. Če se potrošnik odloči za to možnost, ponudnik (na primer po elektronski pošti) nemudoma pošlje potrošniku potrdilo o prejemu takšnega odstopnega obrazca na trajnem nosilcu podatkov.

Da bi se rok za odstop od pogodbe upošteval, zadošča, da je obvestilo v zvezi z uveljavljanjem pravice potrošnika do odstopa od pogodbe poslano pred iztekom odstopnega roka od te pogodbe.

Učinki odstopa od pogodbe zaradi uveljavljanja pravice do odstopa od pogodbe, sklenjene na daljavo

Avtorske pravice

Avtor in lastnik (oziroma zakoniti imetnik) vsebin spletne strani ter avtorskih in drugih pravic intelektualne lastnine na njih, je ponudnik. 

V avtorskopravno in z drugimi pravicami intelektualne lastnine varovano vsebino spada poleg besedila in podatkov tudi celotna grafična podoba spletnega mesta in vseh materialov in nosilcev vsebin, z vsemi grafičnimi elementi.

Kupcem je dovoljeno uporabljati objavljene vsebine samo v lastne in nekomercialne namene. 

Prepovedano je vsakršno drugo razpolaganje z vsebino, ki zajema zlasti, a ne izključno, spreminjanje, kopiranje, objavljanje katerekoli vsebine, v celoti ali delno. 

Kopiranje, predelava in druga uporaba vsebin (vključno z materiali), ki ni izrecno dovoljena na spletni strani oz. s temi pogoji, ni dovoljena.

Vsebin v kakršnikoli obliki ni dovoljeno zvočno in/ali video snemati.

Omejitev odgovornosti ponudnika

Vsebine na spletnem portalu so zelo raznolike in lahko vsebujejo prizore nasilja vseh vrst (fizičnega vključno s spolnim, verbalnega, vojnega, policijskega…), prometnih ali naravnih nesreč, žrtev teh nesreč in/ali nasilja, spolnosti in različnih oblik (tudi odklonskih) obnašanja in vedenja vključno s spolnim, prizore nestrpnosti in sovraštva  do skupne oseb ali člana take skupine na podlagi spola, rase, barve kože, etničnega ali socialnega porekla, genetskih značilnosti, jezika, vere ali prepričanja, političnega ali drugega mnenja, državljanstva, pripadnosti narodnostni manjšini, premoženja, rojstva, invalidnosti, starosti, spolne usmerjenosti, prizore zlorabe drog in alkohola ter drugih prepovedanih substanc, nasilja do živali ali obnašanja do živali, ki je družbeno problematičen (npr. prizori klanja živine) in podobne vsebine, ki lahko vzbujajo občutke žalosti, strahu, jeze, zgražanja, tesnobe, gnusa in podobne negativne občutke v gledalcih. 

Vsebine na spletnem portalu v nobenem delu niso namenjene mladoletnim gledalcem! 

Registracija oseb, ki so mlajše od 14 let je prepovedana.

Vsebine na spletnem portalu lahko škodijo telesnemu, duševnemu in moralnemu razvoju otrok!

Mladoletnim gledalcem je prepovedana registracija na portal, kot tudi odsvetovano kakršnokoli omogočanje ogleda ali dostopa vsebin na spletnem portalu mladoletnim osebam s strani tretjih oseb. 

V kolikor tretje osebe ali mladoletni gledalci najdejo način dostopanja do vsebin in storitev na spletnem portalu, to počnejo izključno na lastno odgovornost. Ta odgovornost vključuje civilno in kazensko odgovornost. 

Ponudnik si pridržuje pravico, da vsakršno zlorabo dostopa do registriranih vsebin, s katero se seznani, prijavi pristojnim organom pregona.

Namen predvajanja vsebin na spletnem portalu je opozarjanje na razne družbeno problematične vsebine na družbeno kritičen način. Ponudnik nikakor ne vzpodbuja kakršnekoli oblike nasilja, sovražnega govora, nestrpnosti in sovraštva  do skupne oseb ali člana take skupine na podlagi spola, rase, barve kože, etničnega ali socialnega porekla, genetskih značilnosti, jezika, vere ali prepričanja, političnega ali drugega mnenja, državljanstva, pripadnosti narodnostni manjšini, premoženja, rojstva, invalidnosti, starosti, spolne usmerjenosti.

Mnenja, ki so izražena v prispevkih, nikakor ne pomenijo mnenja ponudnika. 

Ponudnik bo vsebine na spletnem portalu objavljal premišljeno in na podlagi sprejetih ukrepov, s katerimi bo zagotavljal, da bodo objavljeni prispevki imeli družbeno kritično vsebino in sporočilo, zoper vsakršno vzpodbujanje nestrpnosti, sovražnega govora, sovraštva, nasilja ipd. pa bo nemudoma ukrepal tudi tako, da bo kršitelje prijavil pristojnim organom pregona.

V ta namen vzpodbuja uporabnike, ki bi naleteli na kakršnokoli obliko nesprejemljivega vedenja oz. reakcije na spletnem portalu, da to nemudoma prijavijo na naslov info@beletrinadigital.si.

Spletna stran je dostopna invalidom skladno z WCAG standardi.

Zasebnost

Upravljavec se zavezuje, da bo skrbno varoval vaše osebne podatke, skladno z veljavno zakonodajo. Več informacij o obdelavi osebnih podatkov si lahko preberete v Politiki zasebnosti.

Spletna stran uporablja piškotke z namenom izboljšanja uporabniške izkušnje. Več o piškotkih si lahko preberete v Obvestilu o piškotkih.

Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik sam in sicer tako, da poskrbi za varnost svojega uporabniškega imena in gesla, ki ga ne sme deliti ali razkrivati oz. dati na razpolago tretjim osebam, ter z ustrezno protivirusno zaščito svojega računalnika.

Kljub temu, da bo ponudnik sprejel vse razumne ukrepe, s katerimi bo poskrbel, da ne bo prišlo do zlorab in s katerimi bo morebitne poskuse zlorab nadziral in preprečeval, tveganja za zlorabe ne more povsem izključiti. 

Da bi uporabnik preprečil zlorabo svojega uporabniškega računa, mora imeti vselej nadzor nad vsemi napravami, ki so povezane z njegovim uporabniškim računom, zato svojega uporabniškega imena, gesla ter drugih informacij, vsebin na portalu, nikoli ne deli s tretjimi osebami.

Dostop do portala iz tujine

Zakup opcije lahko preko portala opravijo zgolj rezidenti Republike Slovenije, nerezidenti pa se naj za možnost zakupa izbrane opcije obrnejo na info@beletrinadigital.si.

Skladno z Uredbo (EU) 2017/1128 Evropskega parlamenta in sveta o čezmejni prenosljivosti storitev spletnih vsebin na notranjem trgu (v nadaljevanju: »Uredba«) lahko vsi rezidenti Republike Slovenije, ki potujejo ali dopustujejo izven teritorialnih meja Slovenije, zakupljene vsebine (tuje in domače) spremljajo v vseh državah EU.

Določbe Uredbe se ne uporabljajo, če uporabnik spremeni stalno prebivališče in izgubi status rezidenta Republike Slovenije.

Ostalo

Spletni portal je v slovenskem jeziku, posamezne vsebine, ki so v tujih jezikih pa so ustrezno prevedene in opremljene s podnapisi in/ali sinhronizirane v slovenski jezik.

Spletne strani so praviloma dostopne 24 ur na dan in vse dni v letu. 

Ponudnik vsebin ne jamči dostopnosti strani ob morebitnih izpadih v omrežjih ponudnikov poti ali kakršnih koli izpadih, napakah, drugih tehničnih motenj ali prekinitvah delovanja tretjih strank (električno napajanje ...) ter višje sile.

V primeru tehničnih težav se lahko zgodi, da spletni portal določen čas ne deluje. Upravljavec si pridržuje pravico, da za čas popravila delno ali v celoti omeji možnost dostopa do spletnega portala in/ali uporabe vsebin, pri čemer ponudnik ne odgovarja za nobeno škodo ali kakršnekoli posledice, ki bi pri tem nastala uporabnikom ali tretjim osebam. 

Upravljavec si pridržuje pravico do sprememb teh splošnih pogojev, ki bodo vedno znova objavljene na tej spletni strani. 

V trenutku sklenitve prodajne pogodbe veljavna oblika splošnih pogojev poslovanja je kupcu vedno dostopna pri prodajalcu. Zanjo lahko zaprosi po elektronski pošti na kontaktni elektronski naslov, vselej pa si jih lahko natisne tudi sam, kar ponudnik potrošniku tudi izrecno priporoča. Ponudnik bo kupcu ob potrditvi naročila dostavil tudi povezavo do veljavne verzije teh pogojev.

Vse medsebojne pravice in obveznosti ter druge informacije v zvezi z uporabo portala, dostopom ipd., ki niso posebej urejene v teh splošnih pogojih, so vsebovane v »Najpogostejših vprašanjih in odgovorih – FAQ«, ki so sestavni del in priloga teh pogojev ter še posebej objavljeni na portalu.

Pritožbe in spori

Za poslovanje s poslovnimi partnerji in strankami veljajo izključno pogoji, navedeni v "Splošnih pogojih poslovanja", razen če ni izrecno drugače določeno. Drugačni dogovori brez pisnega dokumenta niso biti veljavni.

Vsak kupec lahko na zahtevo prejme kopijo "Splošnih pogojev poslovanja" v pisni obliki, sicer pa so pogoji vselej objavljeni na spletni strani https://beletrinadigital.si/ , vsakemu uporabniku pa so dosegljivi tudi v njegovem uporabniškem profilu.

Ponudnik si pridržuje pravico, da ob sumu zlorab ali kršitev teh splošnih pogojev na kakršenkoli način in v kakršnekoli delu, za posamezni uporabniški račun tajno ali začasno omeji ali prekine dostop do portala oz. do vsebin na portalu.

V primeru suma zlorab posameznega uporabniškega računa (ali več njih) si pridržujemo pravico sprejeti vse ukrepe, za katere glede na okoliščine presodimo, da so primerni za zaščito teh računov in/ali portala.

Nesoglasja ali spore, ki bi nastali s tolmačenjem ali izvajanjem "Splošnih pogojev poslovanja", bosta ponudnik in uporabnik reševala sporazumno. V primeru, da sporazuma ni možno doseči, je pristojno sodišče, najbližjemu stalnemu prebivališču uporabnika. 

Ponudnik spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. V primeru, da uporabnik ni zadovoljen z našo storitvijo oz. meni, da ti pogoji niso spoštovani, lahko ponudniku to sporoči s pisno pritožbo, ki jo lahko pošlje priporočeno z običajno pošto pisno na sedež ponudnika, Neubergerjeva ulica 30, Ljubljana ali na elektronski naslov info@beletrinadigital.si .  Postopek obravnave pritožbe je zaupen. 

Ponudnik bo v najkrajšem možnem času potrdili prejem pritožbe in jo obravnaval v roku 8 (osem) dni od njenega prejema. Po svojih najboljših močeh si bomo prizadevali, da se morebitni spori rešijo sporazumno. V kolikor to ne bo mogoče, je pristojno sodišče, ki je najbližje kraju kupčevega stalnega prebivališča.

V skladu z 32. členom Zakona o izvensodnem reševanju sporov (ZIsRPS) vas obveščamo, da ne priznavamo nobenega izvajalca IRPS kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki ga kupec lahko sproži v skladu s tem zakonom, hkrati vas pa obveščamo, da lahko pritožbo vložite tudi na EU platformi za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS) tako, da kliknete na naslednjo povezavo in sledite navodilom na ekranu:  https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.complaints.screeningphase

Navedena ureditev izhaja iz Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (Uradni list RS, št. 81/2015), Uredbe (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2016/2004 in Direktive 2009/22/ES.

Spremembe splošnih pogojev

Ti pogoji stopijo v veljavo takoj po prejemu oz. objavi na spletni strani https://beletrinadigital.si/.

Ponudnik si pridržuje pravico do sprememb teh pogojev. O spremembi splošnih pogojev bo kupec obveščen tako, da bo posodobljena verzija pogojev vselej objavljena na spletnem portalu, posebno obvestilo pa bo registriran uporabnik prejel v njegov profil oz. na spletni naslov, ki ga je sporočil ob registraciji. 

Uporabnik je sam odgovoren, da se seznani z vsakokrat objavljeno veljavno verzijo splošnih pogojev.

V kolikor se splošni pogoji spremenijo (deloma ali v celoti) med samim postopkom registracije, bo kupec imel možnost od nakupa odstopiti, če mu novi splošni pogoji poslovanja ne bodo več ustrezali.

V primeru spremembe splošnih pogojev, bo že registriran uporabnik imel vselej možnost potrditi registracijo pod spremenjenimi pogoji ali prekiniti uporabno razmerje, v kolikor mu spremenjeni pogoji ne bodo več ustrezali. 

Nadaljevanje registracije oz. uporaba spletnih vsebin po spremembi pogojev pomeni, da se uporabnik s spremenjenimi pogoji strinja in jih v celoti sprejema.

Podatki o podjetju:

Beletrina Digital d.o.o. Neubergerjeva ulica 30, 1000 Ljubljana 

MŠ: 8838488000

DŠ: SI80470343

Kontaktni elektronski naslov (E-mail): info@beletrinadigital.si

Telefon: 01 200 37 05


PRILOGE:

 • obrazec za odstop

 • odgovori na pogosta vprašanja (FAQ)


Ljubljana, dne 22. 4. 2024